Polacco | Frasario - Scrittura accademica | Statistiche

Statistiche - Dati empirici

Uit ... blijkt dat ...
Patrząc na ... można zauważyć, że...
Per la descrizione di dati non elaborati
Zoals ... aantoont, ...
Jak można zauważyć na... , ...
Per la descrizione di dati non elaborati
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Dane te zdają się sugerować, że...
Per la descrizione di dati non elaborati
De cijfers onthullen dat ...
Dane wykazują, że...
Per la descrizione di dati non elaborati
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Z danych wynika, że...
Per la descrizione di dati non elaborati
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Kilka godnych uwagi wyników...
Per la descrizione di dati non elaborati particolarmente importanti
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
Per la descrizione di dati non elaborati

Statistiche - Presentazione di dati statistici

Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend in un lasso di tempo dato
... verhoudt zich positief tot ...
...był dodatnio skorelowany z...
Per illustrare la correlazione fra due gruppi di dati
Zoals voorspeld, ...
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Per confermare le tue previsioni descrivendo un trend
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Per effettuare un paragone fra dati
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro

Statistiche - Conclusioni

De statistieken tonen aan dat ...
Statystyki pokazują, że...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Volgens de statistieken ...
Według statystyk...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Statistisch gezien ...
Statystycznie rzecz biorąc...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti