Inglese | Frasario - Scrittura accademica | Statistiche

Statistiche - Dati empirici

Uit ... blijkt dat ...
It can be seen from… that…
Per la descrizione di dati non elaborati
Zoals ... aantoont, ...
As can be seen from…, …
Per la descrizione di dati non elaborati
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
The data would seem to suggest that…
Per la descrizione di dati non elaborati
De cijfers onthullen dat ...
The figures reveal that…
Per la descrizione di dati non elaborati
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
From the figures it is apparent that…
Per la descrizione di dati non elaborati
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Several noteworthy results were…
Per la descrizione di dati non elaborati particolarmente importanti
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
The results of the present study demonstrate that…
Per la descrizione di dati non elaborati

Statistiche - Presentazione di dati statistici

Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend in un lasso di tempo dato
... verhoudt zich positief tot ...
...was positively correlated with…
Per illustrare la correlazione fra due gruppi di dati
Zoals voorspeld, ...
As predicted, …
Per confermare le tue previsioni descrivendo un trend
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
This finding is consistent with X's contention that…
Per effettuare un paragone fra dati
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
This finding reinforces X's assertion that…
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro

Statistiche - Conclusioni

De statistieken tonen aan dat ...
The statistics show that…
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Volgens de statistieken ...
According to the statistics…
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
When one looks at the statistics, one can see that…
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Statistisch gezien ...
Statistically speaking…
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti