Finlandese | Frasario - Scrittura accademica | Statistiche

Statistiche - Dati empirici

Uit ... blijkt dat ...
... on nähtävissä, että...
Per la descrizione di dati non elaborati
Zoals ... aantoont, ...
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Per la descrizione di dati non elaborati
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Aineisto viittaa siihen, että...
Per la descrizione di dati non elaborati
De cijfers onthullen dat ...
Luvut osoittavat, että...
Per la descrizione di dati non elaborati
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Lukujen perusteella on selvää, että...
Per la descrizione di dati non elaborati
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Per la descrizione di dati non elaborati particolarmente importanti
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Per la descrizione di dati non elaborati

Statistiche - Presentazione di dati statistici

Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend in un lasso di tempo dato
... verhoudt zich positief tot ...
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
Per illustrare la correlazione fra due gruppi di dati
Zoals voorspeld, ...
Kuten ennustettu, ...
Per confermare le tue previsioni descrivendo un trend
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Per effettuare un paragone fra dati
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro

Statistiche - Conclusioni

De statistieken tonen aan dat ...
Tilastot näyttävät, että...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Volgens de statistieken ...
Tilastojen mukaan...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Statistisch gezien ...
Tilastollisesti puhuen...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti