Cinese | Frasario - Scrittura accademica | Statistiche

Statistiche - Dati empirici

Uit ... blijkt dat ...
从...可以看出...
Per la descrizione di dati non elaborati
Zoals ... aantoont, ...
从...可以看出...
Per la descrizione di dati non elaborati
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
这些数据可以表明...
Per la descrizione di dati non elaborati
De cijfers onthullen dat ...
数据表明...
Per la descrizione di dati non elaborati
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
从这些数据可以看出...
Per la descrizione di dati non elaborati
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
几个值得注意的结果是...
Per la descrizione di dati non elaborati particolarmente importanti
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
目前研究结果表明...
Per la descrizione di dati non elaborati

Statistiche - Presentazione di dati statistici

Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
...的数字上升/下降/保持不变。
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
与...有关的数据...上升/下降了
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend in un lasso di tempo dato
... verhoudt zich positief tot ...
...和...呈正相关
Per illustrare la correlazione fra due gruppi di dati
Zoals voorspeld, ...
正如所预测的,...
Per confermare le tue previsioni descrivendo un trend
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
这一发现和X的论点是一致的,即...
Per effettuare un paragone fra dati
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
此发现进一步确认X的主张,即...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
与X的发现一致,...和...呈正相关
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro

Statistiche - Conclusioni

De statistieken tonen aan dat ...
统计数据显示...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Volgens de statistieken ...
根据数据统计,...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
通过数据统计,可以看出...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Statistisch gezien ...
据数据统计,...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
据统计数据,我们可以推测...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti