Turco | Frasario - Scrittura accademica | Statistiche

Statistiche - Dati empirici

It can be seen from… that…
...'den görülebileceği üzere ...
Per la descrizione di dati non elaborati
As can be seen from…, …
...'dan anlayabileceğiniz üzere ...
Per la descrizione di dati non elaborati
The data would seem to suggest that…
Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.
Per la descrizione di dati non elaborati
The figures reveal that…
Sayılar gösteriyor ki ...
Per la descrizione di dati non elaborati
From the figures it is apparent that…
Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...
Per la descrizione di dati non elaborati
Several noteworthy results were…
... kayda değer birkaç sonuçtu.
Per la descrizione di dati non elaborati particolarmente importanti
The results of the present study demonstrate that…
Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...
Per la descrizione di dati non elaborati

Statistiche - Presentazione di dati statistici

The number of… has increased/decreased/stayed the same.
... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
The number of… has risen/fallen in correlation to…
... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend in un lasso di tempo dato
...was positively correlated with…
..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.
Per illustrare la correlazione fra due gruppi di dati
As predicted, …
Tahmin edildiği üzere ...
Per confermare le tue previsioni descrivendo un trend
This finding is consistent with X's contention that…
Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...
Per effettuare un paragone fra dati
This finding reinforces X's assertion that…
X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro

Statistiche - Conclusioni

The statistics show that…
İstatistikler gösteriyor ki ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
According to the statistics…
İstatistiklere göre ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
When one looks at the statistics, one can see that…
İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Statistically speaking…
İstatistiksel olarak konuşursak ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti