Svedese | Frasario - Scrittura accademica | Statistiche

Statistiche - Dati empirici

It can be seen from… that…
Det framgår av ... att ...
Per la descrizione di dati non elaborati
As can be seen from…, …
Enligt vad som framgår av ..., ...
Per la descrizione di dati non elaborati
The data would seem to suggest that…
Uppgifterna verkar antyda att ...
Per la descrizione di dati non elaborati
The figures reveal that…
Siffrorna avslöjar att ...
Per la descrizione di dati non elaborati
From the figures it is apparent that…
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Per la descrizione di dati non elaborati
Several noteworthy results were…
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Per la descrizione di dati non elaborati particolarmente importanti
The results of the present study demonstrate that…
Resultaten från denna studie visar på att ...
Per la descrizione di dati non elaborati

Statistiche - Presentazione di dati statistici

The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend in un lasso di tempo dato
...was positively correlated with…
... var positivt korrelerade med ....
Per illustrare la correlazione fra due gruppi di dati
As predicted, …
Som förutspått, ...
Per confermare le tue previsioni descrivendo un trend
This finding is consistent with X's contention that…
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Per effettuare un paragone fra dati
This finding reinforces X's assertion that…
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro

Statistiche - Conclusioni

The statistics show that…
Statistiken visar att ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
According to the statistics…
Enligt statistiken ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
When one looks at the statistics, one can see that…
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Statistically speaking…
Rent statistiskt sett ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti