Polacco | Frasario - Scrittura accademica | Statistiche

Statistiche - Dati empirici

It can be seen from… that…
Patrząc na ... można zauważyć, że...
Per la descrizione di dati non elaborati
As can be seen from…, …
Jak można zauważyć na... , ...
Per la descrizione di dati non elaborati
The data would seem to suggest that…
Dane te zdają się sugerować, że...
Per la descrizione di dati non elaborati
The figures reveal that…
Dane wykazują, że...
Per la descrizione di dati non elaborati
From the figures it is apparent that…
Z danych wynika, że...
Per la descrizione di dati non elaborati
Several noteworthy results were…
Kilka godnych uwagi wyników...
Per la descrizione di dati non elaborati particolarmente importanti
The results of the present study demonstrate that…
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
Per la descrizione di dati non elaborati

Statistiche - Presentazione di dati statistici

The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend in un lasso di tempo dato
...was positively correlated with…
...był dodatnio skorelowany z...
Per illustrare la correlazione fra due gruppi di dati
As predicted, …
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Per confermare le tue previsioni descrivendo un trend
This finding is consistent with X's contention that…
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Per effettuare un paragone fra dati
This finding reinforces X's assertion that…
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro

Statistiche - Conclusioni

The statistics show that…
Statystyki pokazują, że...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
According to the statistics…
Według statystyk...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
When one looks at the statistics, one can see that…
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Statistically speaking…
Statystycznie rzecz biorąc...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti