Nederlandese | Frasario - Scrittura accademica | Statistiche

Statistiche - Dati empirici

It can be seen from… that…
Uit ... blijkt dat ...
Per la descrizione di dati non elaborati
As can be seen from…, …
Zoals ... aantoont, ...
Per la descrizione di dati non elaborati
The data would seem to suggest that…
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Per la descrizione di dati non elaborati
The figures reveal that…
De cijfers onthullen dat ...
Per la descrizione di dati non elaborati
From the figures it is apparent that…
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Per la descrizione di dati non elaborati
Several noteworthy results were…
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Per la descrizione di dati non elaborati particolarmente importanti
The results of the present study demonstrate that…
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Per la descrizione di dati non elaborati

Statistiche - Presentazione di dati statistici

The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend in un lasso di tempo dato
...was positively correlated with…
... verhoudt zich positief tot ...
Per illustrare la correlazione fra due gruppi di dati
As predicted, …
Zoals voorspeld, ...
Per confermare le tue previsioni descrivendo un trend
This finding is consistent with X's contention that…
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Per effettuare un paragone fra dati
This finding reinforces X's assertion that…
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro

Statistiche - Conclusioni

The statistics show that…
De statistieken tonen aan dat ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
According to the statistics…
Volgens de statistieken ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
When one looks at the statistics, one can see that…
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Statistically speaking…
Statistisch gezien ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti