Finlandese | Frasario - Scrittura accademica | Statistiche

Statistiche - Dati empirici

It can be seen from… that…
... on nähtävissä, että...
Per la descrizione di dati non elaborati
As can be seen from…, …
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Per la descrizione di dati non elaborati
The data would seem to suggest that…
Aineisto viittaa siihen, että...
Per la descrizione di dati non elaborati
The figures reveal that…
Luvut osoittavat, että...
Per la descrizione di dati non elaborati
From the figures it is apparent that…
Lukujen perusteella on selvää, että...
Per la descrizione di dati non elaborati
Several noteworthy results were…
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Per la descrizione di dati non elaborati particolarmente importanti
The results of the present study demonstrate that…
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Per la descrizione di dati non elaborati

Statistiche - Presentazione di dati statistici

The number of… has increased/decreased/stayed the same.
...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
The number of… has risen/fallen in correlation to…
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend in un lasso di tempo dato
...was positively correlated with…
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
Per illustrare la correlazione fra due gruppi di dati
As predicted, …
Kuten ennustettu, ...
Per confermare le tue previsioni descrivendo un trend
This finding is consistent with X's contention that…
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Per effettuare un paragone fra dati
This finding reinforces X's assertion that…
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro

Statistiche - Conclusioni

The statistics show that…
Tilastot näyttävät, että...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
According to the statistics…
Tilastojen mukaan...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
When one looks at the statistics, one can see that…
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Statistically speaking…
Tilastollisesti puhuen...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti