Ceco | Frasario - Scrittura accademica | Statistiche

Statistiche - Dati empirici

It can be seen from… that…
To může být vidět z..., že...
Per la descrizione di dati non elaborati
As can be seen from…, …
Jak je možno vidět z..., ...
Per la descrizione di dati non elaborati
The data would seem to suggest that…
Zdá se, že údaje naznačují...
Per la descrizione di dati non elaborati
The figures reveal that…
Čísla ukazují, že...
Per la descrizione di dati non elaborati
From the figures it is apparent that…
Z údajů je zřejmé, že...
Per la descrizione di dati non elaborati
Several noteworthy results were…
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Per la descrizione di dati non elaborati particolarmente importanti
The results of the present study demonstrate that…
Výsledky této studie ukazují, že...
Per la descrizione di dati non elaborati

Statistiche - Presentazione di dati statistici

The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend in un lasso di tempo dato
...was positively correlated with…
...pozitivně koreloval(a) s...
Per illustrare la correlazione fra due gruppi di dati
As predicted, …
Jak se dalo předpokládat,...
Per confermare le tue previsioni descrivendo un trend
This finding is consistent with X's contention that…
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Per effettuare un paragone fra dati
This finding reinforces X's assertion that…
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro

Statistiche - Conclusioni

The statistics show that…
Dané statistiky ukazují, že...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
According to the statistics…
Podle daných statistických údajů...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
When one looks at the statistics, one can see that…
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Statistically speaking…
Statisticky řečeno...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti