Svedese | Frasario - Scrittura accademica | Statistiche

Statistiche - Dati empirici

Από το... μπορεί να διαπιστωθεί ότι...
Det framgår av ... att ...
Per la descrizione di dati non elaborati
Όπως μπορείτε να δείτε στο...
Enligt vad som framgår av ..., ...
Per la descrizione di dati non elaborati
Βάση των δεδομένων είναι προφανές ότι...
Uppgifterna verkar antyda att ...
Per la descrizione di dati non elaborati
Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι...
Siffrorna avslöjar att ...
Per la descrizione di dati non elaborati
Με βάση τα στοιχεία, είναι προφανές ότι...
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Per la descrizione di dati non elaborati
Ανάμεσα σε πολλά αξιοσημείωτα αποτελέσματα περιλαμβάνονται...
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Per la descrizione di dati non elaborati particolarmente importanti
Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δείχνουν ότι...
Resultaten från denna studie visar på att ...
Per la descrizione di dati non elaborati

Statistiche - Presentazione di dati statistici

Ο αριθμός των ... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Οι στατιστικές δείχνουν ότι ο αριθμός των... μεταξύ... κα... διπλασιάστηκε / κόπηκε κατά το ήμισυ.
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Τα στοιχεία δείχνουν μια σταθερή αύξηση / μείωση από... έως...
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Ο αριθμός των... έχει αυξηθεί / μειωθεί σε σχέση με...
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Είναι σαφές ότι ο αριθμός των... μεταξύ... και... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend in un lasso di tempo dato
Παρατηρήθηκε θετική σχέση μεταξύ... και...
... var positivt korrelerade med ....
Per illustrare la correlazione fra due gruppi di dati
Όπως είχε προβλεφθεί, ...
Som förutspått, ...
Per confermare le tue previsioni descrivendo un trend
Το εύρημα είναι συμβατό με τον ισχυρισμό του Χ ότι...
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Per effettuare un paragone fra dati
Το εύρημα αυτό ενισχύει τον ισχυρισμό του/της Χ, ότι...
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro
Σε συμφωνία με τα ευρήματα του/της Χ,... σχετίζεται θετικά με...
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro

Statistiche - Conclusioni

Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι...
Statistiken visar att ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία,...
Enligt statistiken ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Μια ματιά στα στατιστικά αποτελέσματα δείχνει ότι...
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Στατιστικά μιλώντας...
Rent statistiskt sett ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Λαμβάνοντας υπόψη τα στατιστικά αποτελέσματα, μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Οι επιπτώσεις αυτής της έρευνας είναι πολλαπλές. Πρώτον,... είναι κρίσιμη, διότι...
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti
Η παρούσα μελέτη έχει επίσης πρακτικές επιπτώσεις. Πρώτον,... είναι διαισθητικά ελκυστική και εύκολα κατανοητή από στρατηγικούς αναλυτές
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti