Polacco | Frasario - Scrittura accademica | Statistiche

Statistiche - Dati empirici

Από το... μπορεί να διαπιστωθεί ότι...
Patrząc na ... można zauważyć, że...
Per la descrizione di dati non elaborati
Όπως μπορείτε να δείτε στο...
Jak można zauważyć na... , ...
Per la descrizione di dati non elaborati
Βάση των δεδομένων είναι προφανές ότι...
Dane te zdają się sugerować, że...
Per la descrizione di dati non elaborati
Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι...
Dane wykazują, że...
Per la descrizione di dati non elaborati
Με βάση τα στοιχεία, είναι προφανές ότι...
Z danych wynika, że...
Per la descrizione di dati non elaborati
Ανάμεσα σε πολλά αξιοσημείωτα αποτελέσματα περιλαμβάνονται...
Kilka godnych uwagi wyników...
Per la descrizione di dati non elaborati particolarmente importanti
Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δείχνουν ότι...
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
Per la descrizione di dati non elaborati

Statistiche - Presentazione di dati statistici

Ο αριθμός των ... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Οι στατιστικές δείχνουν ότι ο αριθμός των... μεταξύ... κα... διπλασιάστηκε / κόπηκε κατά το ήμισυ.
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Τα στοιχεία δείχνουν μια σταθερή αύξηση / μείωση από... έως...
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Ο αριθμός των... έχει αυξηθεί / μειωθεί σε σχέση με...
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Είναι σαφές ότι ο αριθμός των... μεταξύ... και... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend in un lasso di tempo dato
Παρατηρήθηκε θετική σχέση μεταξύ... και...
...był dodatnio skorelowany z...
Per illustrare la correlazione fra due gruppi di dati
Όπως είχε προβλεφθεί, ...
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Per confermare le tue previsioni descrivendo un trend
Το εύρημα είναι συμβατό με τον ισχυρισμό του Χ ότι...
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Per effettuare un paragone fra dati
Το εύρημα αυτό ενισχύει τον ισχυρισμό του/της Χ, ότι...
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro
Σε συμφωνία με τα ευρήματα του/της Χ,... σχετίζεται θετικά με...
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro

Statistiche - Conclusioni

Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι...
Statystyki pokazują, że...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία,...
Według statystyk...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Μια ματιά στα στατιστικά αποτελέσματα δείχνει ότι...
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Στατιστικά μιλώντας...
Statystycznie rzecz biorąc...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Λαμβάνοντας υπόψη τα στατιστικά αποτελέσματα, μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Οι επιπτώσεις αυτής της έρευνας είναι πολλαπλές. Πρώτον,... είναι κρίσιμη, διότι...
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti
Η παρούσα μελέτη έχει επίσης πρακτικές επιπτώσεις. Πρώτον,... είναι διαισθητικά ελκυστική και εύκολα κατανοητή από στρατηγικούς αναλυτές
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti