Nederlandese | Frasario - Scrittura accademica | Statistiche

Statistiche - Dati empirici

Από το... μπορεί να διαπιστωθεί ότι...
Uit ... blijkt dat ...
Per la descrizione di dati non elaborati
Όπως μπορείτε να δείτε στο...
Zoals ... aantoont, ...
Per la descrizione di dati non elaborati
Βάση των δεδομένων είναι προφανές ότι...
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Per la descrizione di dati non elaborati
Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι...
De cijfers onthullen dat ...
Per la descrizione di dati non elaborati
Με βάση τα στοιχεία, είναι προφανές ότι...
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Per la descrizione di dati non elaborati
Ανάμεσα σε πολλά αξιοσημείωτα αποτελέσματα περιλαμβάνονται...
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Per la descrizione di dati non elaborati particolarmente importanti
Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δείχνουν ότι...
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Per la descrizione di dati non elaborati

Statistiche - Presentazione di dati statistici

Ο αριθμός των ... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Οι στατιστικές δείχνουν ότι ο αριθμός των... μεταξύ... κα... διπλασιάστηκε / κόπηκε κατά το ήμισυ.
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Τα στοιχεία δείχνουν μια σταθερή αύξηση / μείωση από... έως...
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Ο αριθμός των... έχει αυξηθεί / μειωθεί σε σχέση με...
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Είναι σαφές ότι ο αριθμός των... μεταξύ... και... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend in un lasso di tempo dato
Παρατηρήθηκε θετική σχέση μεταξύ... και...
... verhoudt zich positief tot ...
Per illustrare la correlazione fra due gruppi di dati
Όπως είχε προβλεφθεί, ...
Zoals voorspeld, ...
Per confermare le tue previsioni descrivendo un trend
Το εύρημα είναι συμβατό με τον ισχυρισμό του Χ ότι...
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Per effettuare un paragone fra dati
Το εύρημα αυτό ενισχύει τον ισχυρισμό του/της Χ, ότι...
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro
Σε συμφωνία με τα ευρήματα του/της Χ,... σχετίζεται θετικά με...
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro

Statistiche - Conclusioni

Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι...
De statistieken tonen aan dat ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία,...
Volgens de statistieken ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Μια ματιά στα στατιστικά αποτελέσματα δείχνει ότι...
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Στατιστικά μιλώντας...
Statistisch gezien ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Λαμβάνοντας υπόψη τα στατιστικά αποτελέσματα, μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Οι επιπτώσεις αυτής της έρευνας είναι πολλαπλές. Πρώτον,... είναι κρίσιμη, διότι...
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti
Η παρούσα μελέτη έχει επίσης πρακτικές επιπτώσεις. Πρώτον,... είναι διαισθητικά ελκυστική και εύκολα κατανοητή από στρατηγικούς αναλυτές
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti