Svedese | Frasario - Scrittura accademica | Statistiche

Statistiche - Dati empirici

・・・・のデータから、・・・・ということが見て取れる。
Det framgår av ... att ...
Per la descrizione di dati non elaborati
・・・・に見られるように、・・・・
Enligt vad som framgår av ..., ...
Per la descrizione di dati non elaborati
このデータはおそらく・・・・を示している。
Uppgifterna verkar antyda att ...
Per la descrizione di dati non elaborati
この図は・・・・ということを明らかにしている。
Siffrorna avslöjar att ...
Per la descrizione di dati non elaborati
このデータによると、・・・・ということは明白である。
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Per la descrizione di dati non elaborati
・・・・という注目すべき結果になった。
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Per la descrizione di dati non elaborati particolarmente importanti
現在の分析は・・・・を明らかにしている。
Resultaten från denna studie visar på att ...
Per la descrizione di dati non elaborati

Statistiche - Presentazione di dati statistici

・・・・の数は増加した/減少した/変化していない。
Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
統計によると、・・・・と・・・・の数は2倍になった/半減した。
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
データは・・・・から・・・・へ規則的に増加/減少している。
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
・・・・の数は・・・・に関連して増加/減少した。
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
・・・・と・・・・の2つについて明らかなことは、・・・・の数字の増加/減少である。
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend in un lasso di tempo dato
・・・・は確かに・・・・と関係している。
... var positivt korrelerade med ....
Per illustrare la correlazione fra due gruppi di dati
予想通り、・・・・
Som förutspått, ...
Per confermare le tue previsioni descrivendo un trend
・・・・の発見はXの論点と一致している。
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Per effettuare un paragone fra dati
この発見はXの主張を強固なものにしている。
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro
Xがした発見と一致していますが、・・・・は確かに・・・・に関係している。
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro

Statistiche - Conclusioni

・・・・ということをこの統計は示している。
Statistiken visar att ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
統計によると、・・・・
Enligt statistiken ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
統計を見てみると、・・・・ということが見て取れる。
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
統計的に見て、・・・・
Rent statistiskt sett ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
統計の詳細を見てみると、・・・・ということが推測できる。
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
ここから予測される結果は様々だ。第一に・・・・は特に重要である。なぜなら・・・・
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti
この研究は実際的な意味合いも持っている。第一に・・・・はまっ先に現れ、実務家たちにも同意されている。
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti