Russo | Frasario - Scrittura accademica | Statistiche

Statistiche - Dati empirici

... on nähtävissä, että...
Это можно предположить, исходя из того, что...
Per la descrizione di dati non elaborati
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Как можно заметить, исходя из..., ...
Per la descrizione di dati non elaborati
Aineisto viittaa siihen, että...
Предположительно, полученные данные свидетельствуют о...
Per la descrizione di dati non elaborati
Luvut osoittavat, että...
Цифровые данные обнаруживают, что...
Per la descrizione di dati non elaborati
Lukujen perusteella on selvää, että...
Исходя из математических подсчетов ясно, что...
Per la descrizione di dati non elaborati
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Некоторые результаты, о которых стоит упомянуть ....
Per la descrizione di dati non elaborati particolarmente importanti
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Результаты данного исследования на сегодняшний день показывают, что...
Per la descrizione di dati non elaborati

Statistiche - Presentazione di dati statistici

...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
Количество ... возросло/сократилось/не изменилось
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
Статистика показывает, что количество ... за период... удвоилось
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
Вычислительные данные иллюстрируют непрерывный рост/спад ... по сравнению с...
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
Количество ... возрасло/упало по сравнению с..
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
На фоне сравнения ... и ... очевидно, что количество ... увеличилось/уменьшилось/не изменилось
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend in un lasso di tempo dato
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
... хорошо сочеталось с ...
Per illustrare la correlazione fra due gruppi di dati
Kuten ennustettu, ...
Как мы и предполагали...
Per confermare le tue previsioni descrivendo un trend
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Эти данные коррелируют с утвеждением Х-а, что...
Per effettuare un paragone fra dati
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Эти данные подтверждают утверждение Х-а, что...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
Как до нас уже показали исследования Х-а, ... положительно соотносится с...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro

Statistiche - Conclusioni

Tilastot näyttävät, että...
Статистика показывает, что...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Tilastojen mukaan...
Согласно статистике...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Если обратиться к статистике, можно заметить, что...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Tilastollisesti puhuen...
Статистиически...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Принимая во внимание статистические данные, мы можем сделать вывод, что...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Значение этого исследования неоднозначно. Во-первых,... сомнительно, поскольку...
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
Уже на сегодняшнем этапе разработки это исследование имеет практическое значение. Во-первых, ... интуитивно привлекает и находит поддержку среди других исследователей
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti