Inglese | Frasario - Scrittura accademica | Statistiche

Statistiche - Dati empirici

... on nähtävissä, että...
It can be seen from… that…
Per la descrizione di dati non elaborati
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
As can be seen from…, …
Per la descrizione di dati non elaborati
Aineisto viittaa siihen, että...
The data would seem to suggest that…
Per la descrizione di dati non elaborati
Luvut osoittavat, että...
The figures reveal that…
Per la descrizione di dati non elaborati
Lukujen perusteella on selvää, että...
From the figures it is apparent that…
Per la descrizione di dati non elaborati
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Several noteworthy results were…
Per la descrizione di dati non elaborati particolarmente importanti
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
The results of the present study demonstrate that…
Per la descrizione di dati non elaborati

Statistiche - Presentazione di dati statistici

...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend in un lasso di tempo dato
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
...was positively correlated with…
Per illustrare la correlazione fra due gruppi di dati
Kuten ennustettu, ...
As predicted, …
Per confermare le tue previsioni descrivendo un trend
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
This finding is consistent with X's contention that…
Per effettuare un paragone fra dati
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
This finding reinforces X's assertion that…
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro

Statistiche - Conclusioni

Tilastot näyttävät, että...
The statistics show that…
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Tilastojen mukaan...
According to the statistics…
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
When one looks at the statistics, one can see that…
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Tilastollisesti puhuen...
Statistically speaking…
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti