Cinese | Frasario - Scrittura accademica | Statistiche

Statistiche - Dati empirici

... on nähtävissä, että...
从...可以看出...
Per la descrizione di dati non elaborati
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
从...可以看出...
Per la descrizione di dati non elaborati
Aineisto viittaa siihen, että...
这些数据可以表明...
Per la descrizione di dati non elaborati
Luvut osoittavat, että...
数据表明...
Per la descrizione di dati non elaborati
Lukujen perusteella on selvää, että...
从这些数据可以看出...
Per la descrizione di dati non elaborati
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
几个值得注意的结果是...
Per la descrizione di dati non elaborati particolarmente importanti
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
目前研究结果表明...
Per la descrizione di dati non elaborati

Statistiche - Presentazione di dati statistici

...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
...的数字上升/下降/保持不变。
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
与...有关的数据...上升/下降了
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend in un lasso di tempo dato
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
...和...呈正相关
Per illustrare la correlazione fra due gruppi di dati
Kuten ennustettu, ...
正如所预测的,...
Per confermare le tue previsioni descrivendo un trend
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
这一发现和X的论点是一致的,即...
Per effettuare un paragone fra dati
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
此发现进一步确认X的主张,即...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
与X的发现一致,...和...呈正相关
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro

Statistiche - Conclusioni

Tilastot näyttävät, että...
统计数据显示...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Tilastojen mukaan...
根据数据统计,...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
通过数据统计,可以看出...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Tilastollisesti puhuen...
据数据统计,...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
据统计数据,我们可以推测...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti