Ceco | Frasario - Scrittura accademica | Statistiche

Statistiche - Dati empirici

... on nähtävissä, että...
To může být vidět z..., že...
Per la descrizione di dati non elaborati
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Jak je možno vidět z..., ...
Per la descrizione di dati non elaborati
Aineisto viittaa siihen, että...
Zdá se, že údaje naznačují...
Per la descrizione di dati non elaborati
Luvut osoittavat, että...
Čísla ukazují, že...
Per la descrizione di dati non elaborati
Lukujen perusteella on selvää, että...
Z údajů je zřejmé, že...
Per la descrizione di dati non elaborati
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Per la descrizione di dati non elaborati particolarmente importanti
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Výsledky této studie ukazují, že...
Per la descrizione di dati non elaborati

Statistiche - Presentazione di dati statistici

...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend in un lasso di tempo dato
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
...pozitivně koreloval(a) s...
Per illustrare la correlazione fra due gruppi di dati
Kuten ennustettu, ...
Jak se dalo předpokládat,...
Per confermare le tue previsioni descrivendo un trend
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Per effettuare un paragone fra dati
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro

Statistiche - Conclusioni

Tilastot näyttävät, että...
Dané statistiky ukazují, že...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Tilastojen mukaan...
Podle daných statistických údajů...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Tilastollisesti puhuen...
Statisticky řečeno...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti