Svedese | Frasario - Scrittura accademica | Statistiche

Statistiche - Dati empirici

Ĝi povas esti vidita de... tio...
Det framgår av ... att ...
Per la descrizione di dati non elaborati
Kiel ĝi povas vidiĝi de.., ...
Enligt vad som framgår av ..., ...
Per la descrizione di dati non elaborati
La datumoj ŝajnus sugesti, ke...
Uppgifterna verkar antyda att ...
Per la descrizione di dati non elaborati
La ciferoj malkaŝas, ke...
Siffrorna avslöjar att ...
Per la descrizione di dati non elaborati
El la figuroj ĝi estas ŝajne, ke...
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Per la descrizione di dati non elaborati
Pluraj rimarkindaj rezultoj estis...
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Per la descrizione di dati non elaborati particolarmente importanti
La rezultoj de la nuna studo pruvas, ke...
Resultaten från denna studie visar på att ...
Per la descrizione di dati non elaborati

Statistiche - Presentazione di dati statistici

La nombro de... pliigis/malpliigitais/restis la sama.
Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
La statistikoj montras ke la nombro de... inter... kaj... duobliĝis/duonigitis.
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
La numeroj montras neŝanĝiĝema kresko/malkresko de... al...
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
La nombro de... altiĝis/falintis en korelacio al...
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Inter... kaj... oni povas klare vidi, ke la nombro de... pliigis/malpliigitis/restis la sama.
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend in un lasso di tempo dato
...estis pozitive korelaciita kun...
... var positivt korrelerade med ....
Per illustrare la correlazione fra due gruppi di dati
Kiel antaŭdiris,...
Som förutspått, ...
Per confermare le tue previsioni descrivendo un trend
Tiu trovo estas konsekvenca kun disputo de X, ke...
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Per effettuare un paragone fra dati
Tiu trovo plifortikigas la aserton de X, ke ...
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro
Konsekvenca kun la konkludoj de X, ...estas pozitive rilata al...
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro

Statistiche - Conclusioni

La statistikoj montras, ke...
Statistiken visar att ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Laŭ la statistiko...
Enligt statistiken ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Kiam oni rigardas la statistikon, oni vidas, ke...
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Statistike parolante...
Rent statistiskt sett ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Enkalkulante la statistikaj datumoj, ni povas diveni, ke...
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
La implicoj de tiu esplorado estas duktaj. Unue, ... estas maltrankviliga ĉar...
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti
La nuna studo havas ankaŭ praktikajn konsekvencojn. Unue, ... estas intuicie apelacianta kaj estas facile komprenata de strategiistoj.
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti