Nederlandese | Frasario - Scrittura accademica | Statistiche

Statistiche - Dati empirici

Ĝi povas esti vidita de... tio...
Uit ... blijkt dat ...
Per la descrizione di dati non elaborati
Kiel ĝi povas vidiĝi de.., ...
Zoals ... aantoont, ...
Per la descrizione di dati non elaborati
La datumoj ŝajnus sugesti, ke...
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Per la descrizione di dati non elaborati
La ciferoj malkaŝas, ke...
De cijfers onthullen dat ...
Per la descrizione di dati non elaborati
El la figuroj ĝi estas ŝajne, ke...
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Per la descrizione di dati non elaborati
Pluraj rimarkindaj rezultoj estis...
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Per la descrizione di dati non elaborati particolarmente importanti
La rezultoj de la nuna studo pruvas, ke...
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Per la descrizione di dati non elaborati

Statistiche - Presentazione di dati statistici

La nombro de... pliigis/malpliigitais/restis la sama.
Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
La statistikoj montras ke la nombro de... inter... kaj... duobliĝis/duonigitis.
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
La numeroj montras neŝanĝiĝema kresko/malkresko de... al...
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
La nombro de... altiĝis/falintis en korelacio al...
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Inter... kaj... oni povas klare vidi, ke la nombro de... pliigis/malpliigitis/restis la sama.
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend in un lasso di tempo dato
...estis pozitive korelaciita kun...
... verhoudt zich positief tot ...
Per illustrare la correlazione fra due gruppi di dati
Kiel antaŭdiris,...
Zoals voorspeld, ...
Per confermare le tue previsioni descrivendo un trend
Tiu trovo estas konsekvenca kun disputo de X, ke...
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Per effettuare un paragone fra dati
Tiu trovo plifortikigas la aserton de X, ke ...
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro
Konsekvenca kun la konkludoj de X, ...estas pozitive rilata al...
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro

Statistiche - Conclusioni

La statistikoj montras, ke...
De statistieken tonen aan dat ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Laŭ la statistiko...
Volgens de statistieken ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Kiam oni rigardas la statistikon, oni vidas, ke...
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Statistike parolante...
Statistisch gezien ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Enkalkulante la statistikaj datumoj, ni povas diveni, ke...
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
La implicoj de tiu esplorado estas duktaj. Unue, ... estas maltrankviliga ĉar...
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti
La nuna studo havas ankaŭ praktikajn konsekvencojn. Unue, ... estas intuicie apelacianta kaj estas facile komprenata de strategiistoj.
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti