Svedese | Frasario - Scrittura accademica | Statistiche

Statistiche - Dati empirici

Det kan ses ud fra... at...
Det framgår av ... att ...
Per la descrizione di dati non elaborati
Hvilket kan ses ud fra..., ...
Enligt vad som framgår av ..., ...
Per la descrizione di dati non elaborati
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Uppgifterna verkar antyda att ...
Per la descrizione di dati non elaborati
Figurerne afslører at...
Siffrorna avslöjar att ...
Per la descrizione di dati non elaborati
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Per la descrizione di dati non elaborati
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Per la descrizione di dati non elaborati particolarmente importanti
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
Resultaten från denna studie visar på att ...
Per la descrizione di dati non elaborati

Statistiche - Presentazione di dati statistici

Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend in un lasso di tempo dato
... var absolut korreleret med...
... var positivt korrelerade med ....
Per illustrare la correlazione fra due gruppi di dati
Som forudset,...
Som förutspått, ...
Per confermare le tue previsioni descrivendo un trend
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Per effettuare un paragone fra dati
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro

Statistiche - Conclusioni

Statistikkerne viser at...
Statistiken visar att ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
I følge statistikkerne...
Enligt statistiken ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Statistisk set...
Rent statistiskt sett ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti