Polacco | Frasario - Scrittura accademica | Statistiche

Statistiche - Dati empirici

Det kan ses ud fra... at...
Patrząc na ... można zauważyć, że...
Per la descrizione di dati non elaborati
Hvilket kan ses ud fra..., ...
Jak można zauważyć na... , ...
Per la descrizione di dati non elaborati
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Dane te zdają się sugerować, że...
Per la descrizione di dati non elaborati
Figurerne afslører at...
Dane wykazują, że...
Per la descrizione di dati non elaborati
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Z danych wynika, że...
Per la descrizione di dati non elaborati
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Kilka godnych uwagi wyników...
Per la descrizione di dati non elaborati particolarmente importanti
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
Per la descrizione di dati non elaborati

Statistiche - Presentazione di dati statistici

Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend in un lasso di tempo dato
... var absolut korreleret med...
...był dodatnio skorelowany z...
Per illustrare la correlazione fra due gruppi di dati
Som forudset,...
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Per confermare le tue previsioni descrivendo un trend
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Per effettuare un paragone fra dati
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro

Statistiche - Conclusioni

Statistikkerne viser at...
Statystyki pokazują, że...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
I følge statistikkerne...
Według statystyk...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Statistisk set...
Statystycznie rzecz biorąc...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti