Coreano | Frasario - Scrittura accademica | Statistiche

Statistiche - Dati empirici

Det kan ses ud fra... at...
...에서 ....를 볼 수 있습니다.
Per la descrizione di dati non elaborati
Hvilket kan ses ud fra..., ...
...에서 보다시피, ...
Per la descrizione di dati non elaborati
Det ser ud til at dataene foreslår at...
이 자료는 ...을 제시하고 있습니다.
Per la descrizione di dati non elaborati
Figurerne afslører at...
이 숫자들은 ... 을 보여주고 있습니다.
Per la descrizione di dati non elaborati
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
이 숫자들을 통해, ....가 명백함을 볼 수 있습니다.
Per la descrizione di dati non elaborati
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
몇몇 눈에 띄는 결과는 ... 입니다.
Per la descrizione di dati non elaborati particolarmente importanti
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
오늘날의 연구 결과는 ... 을 설명해주고 있습니다.
Per la descrizione di dati non elaborati

Statistiche - Presentazione di dati statistici

Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
... 의 치수는 증가하였습니다. /감소하였습니다. /변동이 없습니다.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
통계자료에 따르면, ...와 ... 사이의 숫자는 두배가 되었습니다./ 반으로 줄었습니다.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
숫자들을 보시면, ....에서 ... 로 꾸준히 증가/감소 하고 있음을 알 수 있습니다.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
...의 숫자들은 ...에 따라 증가/감소 하였습니다.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
...에서 ... 년 사이, ...의 숫자들이 증가하였음을/감소하였음을/ 지속적으로 유지된것을 볼 수 있습니다.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend in un lasso di tempo dato
... var absolut korreleret med...
...와 ...는 서로 정비례 관계를 갖고 있습니다.
Per illustrare la correlazione fra due gruppi di dati
Som forudset,...
예상 했던 데로, ...
Per confermare le tue previsioni descrivendo un trend
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
연구 결과는 X의 주장과 ... 점에서 일치합니다.
Per effettuare un paragone fra dati
Dette resultat styrker X's påstand om at...
이 결과는 ... 한 X의 주장을 한층 더 강화시켜 줍니다.
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
X의 결과와 일치하는 이 결과는 ...와 ...가 상호 정비례 관계에 있음을 다시 한번 확인시켜 줍니다.
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro

Statistiche - Conclusioni

Statistikkerne viser at...
통계자료에 따르면...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
I følge statistikkerne...
통계에 의하면,
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
통계자료를 보게 되면, .... 을 볼 수 있습니다.
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Statistisk set...
통계적으로 말하면,
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
통계자료를 고려해 볼 때, 우리는 ... 을 추측할 수 있습니다.
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
이 연구가 의미하는 바는 명확합니다. 첫째로, ....은 비판적이라는 것입니다. 왜냐하면,
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
현재 이 연구는 현실성 또한 갖고 있습니다. 우선, ....은 전략가들의 관심을 집중시키며, 쉽게 이해되고 있습니다.
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti