Polacco | Frasario - Scrittura accademica | Statistiche

Statistiche - Dati empirici

...에서 ....를 볼 수 있습니다.
Patrząc na ... można zauważyć, że...
Per la descrizione di dati non elaborati
...에서 보다시피, ...
Jak można zauważyć na... , ...
Per la descrizione di dati non elaborati
이 자료는 ...을 제시하고 있습니다.
Dane te zdają się sugerować, że...
Per la descrizione di dati non elaborati
이 숫자들은 ... 을 보여주고 있습니다.
Dane wykazują, że...
Per la descrizione di dati non elaborati
이 숫자들을 통해, ....가 명백함을 볼 수 있습니다.
Z danych wynika, że...
Per la descrizione di dati non elaborati
몇몇 눈에 띄는 결과는 ... 입니다.
Kilka godnych uwagi wyników...
Per la descrizione di dati non elaborati particolarmente importanti
오늘날의 연구 결과는 ... 을 설명해주고 있습니다.
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
Per la descrizione di dati non elaborati

Statistiche - Presentazione di dati statistici

... 의 치수는 증가하였습니다. /감소하였습니다. /변동이 없습니다.
Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
통계자료에 따르면, ...와 ... 사이의 숫자는 두배가 되었습니다./ 반으로 줄었습니다.
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
숫자들을 보시면, ....에서 ... 로 꾸준히 증가/감소 하고 있음을 알 수 있습니다.
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
...의 숫자들은 ...에 따라 증가/감소 하였습니다.
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
...에서 ... 년 사이, ...의 숫자들이 증가하였음을/감소하였음을/ 지속적으로 유지된것을 볼 수 있습니다.
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend in un lasso di tempo dato
...와 ...는 서로 정비례 관계를 갖고 있습니다.
...był dodatnio skorelowany z...
Per illustrare la correlazione fra due gruppi di dati
예상 했던 데로, ...
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Per confermare le tue previsioni descrivendo un trend
연구 결과는 X의 주장과 ... 점에서 일치합니다.
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Per effettuare un paragone fra dati
이 결과는 ... 한 X의 주장을 한층 더 강화시켜 줍니다.
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro
X의 결과와 일치하는 이 결과는 ...와 ...가 상호 정비례 관계에 있음을 다시 한번 확인시켜 줍니다.
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro

Statistiche - Conclusioni

통계자료에 따르면...
Statystyki pokazują, że...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
통계에 의하면,
Według statystyk...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
통계자료를 보게 되면, .... 을 볼 수 있습니다.
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
통계적으로 말하면,
Statystycznie rzecz biorąc...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
통계자료를 고려해 볼 때, 우리는 ... 을 추측할 수 있습니다.
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
이 연구가 의미하는 바는 명확합니다. 첫째로, ....은 비판적이라는 것입니다. 왜냐하면,
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti
현재 이 연구는 현실성 또한 갖고 있습니다. 우선, ....은 전략가들의 관심을 집중시키며, 쉽게 이해되고 있습니다.
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti