Svedese | Frasario - Scrittura accademica | Statistiche

Statistiche - Dati empirici

从...可以看出...
Det framgår av ... att ...
Per la descrizione di dati non elaborati
从...可以看出...
Enligt vad som framgår av ..., ...
Per la descrizione di dati non elaborati
这些数据可以表明...
Uppgifterna verkar antyda att ...
Per la descrizione di dati non elaborati
数据表明...
Siffrorna avslöjar att ...
Per la descrizione di dati non elaborati
从这些数据可以看出...
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Per la descrizione di dati non elaborati
几个值得注意的结果是...
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Per la descrizione di dati non elaborati particolarmente importanti
目前研究结果表明...
Resultaten från denna studie visar på att ...
Per la descrizione di dati non elaborati

Statistiche - Presentazione di dati statistici

...的数字上升/下降/保持不变。
Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
与...有关的数据...上升/下降了
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend in un lasso di tempo dato
...和...呈正相关
... var positivt korrelerade med ....
Per illustrare la correlazione fra due gruppi di dati
正如所预测的,...
Som förutspått, ...
Per confermare le tue previsioni descrivendo un trend
这一发现和X的论点是一致的,即...
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Per effettuare un paragone fra dati
此发现进一步确认X的主张,即...
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro
与X的发现一致,...和...呈正相关
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro

Statistiche - Conclusioni

统计数据显示...
Statistiken visar att ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
根据数据统计,...
Enligt statistiken ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
通过数据统计,可以看出...
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
据数据统计,...
Rent statistiskt sett ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
据统计数据,我们可以推测...
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti