Ungherese | Frasario - Scrittura accademica | Statistiche

Statistiche - Dati empirici

To může být vidět z..., že...
Látható a ...-ből/ból, hogy ...
Per la descrizione di dati non elaborati
Jak je možno vidět z..., ...
Amint látható ....
Per la descrizione di dati non elaborati
Zdá se, že údaje naznačují...
Az adatok alapján ...
Per la descrizione di dati non elaborati
Čísla ukazují, že...
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
Per la descrizione di dati non elaborati
Z údajů je zřejmé, že...
Az ábrákon látható, hogy ...
Per la descrizione di dati non elaborati
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Per la descrizione di dati non elaborati particolarmente importanti
Výsledky této studie ukazují, že...
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
Per la descrizione di dati non elaborati

Statistiche - Presentazione di dati statistici

Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend in un lasso di tempo dato
...pozitivně koreloval(a) s...
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
Per illustrare la correlazione fra due gruppi di dati
Jak se dalo předpokládat,...
Ahogy várható volt ....
Per confermare le tue previsioni descrivendo un trend
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
Per effettuare un paragone fra dati
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro

Statistiche - Conclusioni

Dané statistiky ukazují, že...
A statisztikák azt mutatják, hogy ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Podle daných statistických údajů...
A statisztikák szerint ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Statisticky řečeno...
Statisztikai szempontból ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti