Svedese | Frasario - Scrittura accademica | Statistiche

Statistiche - Dati empirici

To může být vidět z..., že...
Det framgår av ... att ...
Per la descrizione di dati non elaborati
Jak je možno vidět z..., ...
Enligt vad som framgår av ..., ...
Per la descrizione di dati non elaborati
Zdá se, že údaje naznačují...
Uppgifterna verkar antyda att ...
Per la descrizione di dati non elaborati
Čísla ukazují, že...
Siffrorna avslöjar att ...
Per la descrizione di dati non elaborati
Z údajů je zřejmé, že...
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Per la descrizione di dati non elaborati
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Per la descrizione di dati non elaborati particolarmente importanti
Výsledky této studie ukazují, že...
Resultaten från denna studie visar på att ...
Per la descrizione di dati non elaborati

Statistiche - Presentazione di dati statistici

Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend in un lasso di tempo dato
...pozitivně koreloval(a) s...
... var positivt korrelerade med ....
Per illustrare la correlazione fra due gruppi di dati
Jak se dalo předpokládat,...
Som förutspått, ...
Per confermare le tue previsioni descrivendo un trend
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Per effettuare un paragone fra dati
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro

Statistiche - Conclusioni

Dané statistiky ukazují, že...
Statistiken visar att ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Podle daných statistických údajů...
Enligt statistiken ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Statisticky řečeno...
Rent statistiskt sett ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti