Russo | Frasario - Scrittura accademica | Statistiche

Statistiche - Dati empirici

To může být vidět z..., že...
Это можно предположить, исходя из того, что...
Per la descrizione di dati non elaborati
Jak je možno vidět z..., ...
Как можно заметить, исходя из..., ...
Per la descrizione di dati non elaborati
Zdá se, že údaje naznačují...
Предположительно, полученные данные свидетельствуют о...
Per la descrizione di dati non elaborati
Čísla ukazují, že...
Цифровые данные обнаруживают, что...
Per la descrizione di dati non elaborati
Z údajů je zřejmé, že...
Исходя из математических подсчетов ясно, что...
Per la descrizione di dati non elaborati
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Некоторые результаты, о которых стоит упомянуть ....
Per la descrizione di dati non elaborati particolarmente importanti
Výsledky této studie ukazují, že...
Результаты данного исследования на сегодняшний день показывают, что...
Per la descrizione di dati non elaborati

Statistiche - Presentazione di dati statistici

Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Количество ... возросло/сократилось/не изменилось
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
Статистика показывает, что количество ... за период... удвоилось
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
Вычислительные данные иллюстрируют непрерывный рост/спад ... по сравнению с...
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
Количество ... возрасло/упало по сравнению с..
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
На фоне сравнения ... и ... очевидно, что количество ... увеличилось/уменьшилось/не изменилось
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend in un lasso di tempo dato
...pozitivně koreloval(a) s...
... хорошо сочеталось с ...
Per illustrare la correlazione fra due gruppi di dati
Jak se dalo předpokládat,...
Как мы и предполагали...
Per confermare le tue previsioni descrivendo un trend
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Эти данные коррелируют с утвеждением Х-а, что...
Per effettuare un paragone fra dati
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Эти данные подтверждают утверждение Х-а, что...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
Как до нас уже показали исследования Х-а, ... положительно соотносится с...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro

Statistiche - Conclusioni

Dané statistiky ukazují, že...
Статистика показывает, что...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Podle daných statistických údajů...
Согласно статистике...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Если обратиться к статистике, можно заметить, что...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Statisticky řečeno...
Статистиически...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Принимая во внимание статистические данные, мы можем сделать вывод, что...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
Значение этого исследования неоднозначно. Во-первых,... сомнительно, поскольку...
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
Уже на сегодняшнем этапе разработки это исследование имеет практическое значение. Во-первых, ... интуитивно привлекает и находит поддержку среди других исследователей
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti