Inglese | Frasario - Scrittura accademica | Statistiche

Statistiche - Dati empirici

To může být vidět z..., že...
It can be seen from… that…
Per la descrizione di dati non elaborati
Jak je možno vidět z..., ...
As can be seen from…, …
Per la descrizione di dati non elaborati
Zdá se, že údaje naznačují...
The data would seem to suggest that…
Per la descrizione di dati non elaborati
Čísla ukazují, že...
The figures reveal that…
Per la descrizione di dati non elaborati
Z údajů je zřejmé, že...
From the figures it is apparent that…
Per la descrizione di dati non elaborati
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Several noteworthy results were…
Per la descrizione di dati non elaborati particolarmente importanti
Výsledky této studie ukazují, že...
The results of the present study demonstrate that…
Per la descrizione di dati non elaborati

Statistiche - Presentazione di dati statistici

Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend in un lasso di tempo dato
...pozitivně koreloval(a) s...
...was positively correlated with…
Per illustrare la correlazione fra due gruppi di dati
Jak se dalo předpokládat,...
As predicted, …
Per confermare le tue previsioni descrivendo un trend
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
This finding is consistent with X's contention that…
Per effettuare un paragone fra dati
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
This finding reinforces X's assertion that…
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro

Statistiche - Conclusioni

Dané statistiky ukazují, že...
The statistics show that…
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Podle daných statistických údajů...
According to the statistics…
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
When one looks at the statistics, one can see that…
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Statisticky řečeno...
Statistically speaking…
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti