Coreano | Frasario - Scrittura accademica | Statistiche

Statistiche - Dati empirici

To může být vidět z..., že...
...에서 ....를 볼 수 있습니다.
Per la descrizione di dati non elaborati
Jak je možno vidět z..., ...
...에서 보다시피, ...
Per la descrizione di dati non elaborati
Zdá se, že údaje naznačují...
이 자료는 ...을 제시하고 있습니다.
Per la descrizione di dati non elaborati
Čísla ukazují, že...
이 숫자들은 ... 을 보여주고 있습니다.
Per la descrizione di dati non elaborati
Z údajů je zřejmé, že...
이 숫자들을 통해, ....가 명백함을 볼 수 있습니다.
Per la descrizione di dati non elaborati
Některé pozoruhodné výsledky byly...
몇몇 눈에 띄는 결과는 ... 입니다.
Per la descrizione di dati non elaborati particolarmente importanti
Výsledky této studie ukazují, že...
오늘날의 연구 결과는 ... 을 설명해주고 있습니다.
Per la descrizione di dati non elaborati

Statistiche - Presentazione di dati statistici

Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
... 의 치수는 증가하였습니다. /감소하였습니다. /변동이 없습니다.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
통계자료에 따르면, ...와 ... 사이의 숫자는 두배가 되었습니다./ 반으로 줄었습니다.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
숫자들을 보시면, ....에서 ... 로 꾸준히 증가/감소 하고 있음을 알 수 있습니다.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
...의 숫자들은 ...에 따라 증가/감소 하였습니다.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
...에서 ... 년 사이, ...의 숫자들이 증가하였음을/감소하였음을/ 지속적으로 유지된것을 볼 수 있습니다.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend in un lasso di tempo dato
...pozitivně koreloval(a) s...
...와 ...는 서로 정비례 관계를 갖고 있습니다.
Per illustrare la correlazione fra due gruppi di dati
Jak se dalo předpokládat,...
예상 했던 데로, ...
Per confermare le tue previsioni descrivendo un trend
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
연구 결과는 X의 주장과 ... 점에서 일치합니다.
Per effettuare un paragone fra dati
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
이 결과는 ... 한 X의 주장을 한층 더 강화시켜 줍니다.
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
X의 결과와 일치하는 이 결과는 ...와 ...가 상호 정비례 관계에 있음을 다시 한번 확인시켜 줍니다.
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro

Statistiche - Conclusioni

Dané statistiky ukazují, že...
통계자료에 따르면...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Podle daných statistických údajů...
통계에 의하면,
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
통계자료를 보게 되면, .... 을 볼 수 있습니다.
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Statisticky řečeno...
통계적으로 말하면,
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
통계자료를 고려해 볼 때, 우리는 ... 을 추측할 수 있습니다.
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
이 연구가 의미하는 바는 명확합니다. 첫째로, ....은 비판적이라는 것입니다. 왜냐하면,
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
현재 이 연구는 현실성 또한 갖고 있습니다. 우선, ....은 전략가들의 관심을 집중시키며, 쉽게 이해되고 있습니다.
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti