Inglese | Frasario - Scrittura accademica | Parte centrale

Parte centrale - Accordo

I stort sett håller jag med ... eftersom ...
Broadly speaking, I agree with… because…
Quando si è d'accordo con la tesi sostenuta da qualcun altro
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
One is very much inclined to agree with… because…
Quando si è d'accordo con la tesi sostenuta da qualcun altro
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
I can see his/her point.
Quando si ritiene valido il punto di vista di qualcuno ma si hanno comunque delle riserve
Jag håller helt med om att ...
I entirely agree that…
Quando si è in totale accordo con una tesi sostenuta da qualcun altro
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
I endorse wholeheartedly the opinion that…
Quando si è in totale accordo con una tesi sostenuta da qualcun altro

Parte centrale - Disaccordo

Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
Broadly speaking, I disagree with… because…
Quando si è in disaccordo con la tesi sostenuta da qualcun altro
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
One is very much inclined to disagree with… because…
Quando si è in disaccordo con la tesi sostenuta da qualcun altro
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
I can see his point, but disagree with it entirely.
Quando si ritiene valido il punto di vista di qualcuno ma non lo si condivide
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
I strongly disagree that…
Quando si è in totale disaccordo con una tesi sostenuta da qualcun altro
Jag är helt och hållet emot idén att ...
I am firmly opposed to the idea that…
Quando si è in totale disaccordo con una tesi sostenuta da qualcun altro

Parte centrale - Paragoni

... och ... är lika/olika när det gäller ...
…and…are similar/different as regards to…
Modo informale di evidenziare similitudini specifiche attraverso un paragone
I motsats till ..., ... visar ...
In contrast to…, …shows…
Per enfatizzare una differenza fra due termini di paragone
... till skillnad från ... är...
…by contrast with… is/are…
Per enfatizzare una differenza fra due termini di paragone
... liknar ... när det gäller ...
…is similar to… in respect of…
Per enfatizzare e spiegare una similitudine fra due termini di paragone
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
…and… differ in terms of...
Per enfatizzare e spiegare una differenza fra due termini di paragone
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
The first…, by contrast, the second…
Per enfatizzare una differenza fra due termini di paragone
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
One of the main similarities/differences between… and… is that…
Per evidenziare similitudini specifiche o un paragone fra due termini
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
One difference between… and… is that…, whereas…
Per evidenziare una differenza fra due termini di paragone, può introdurre ad una lista di differenze

Parte centrale - Opinioni

Jag skulle säga att ...
I would say that…
Per esporre un'opinione personale in maniera cauta
För mig verkar det som att ...
It seems to me that…
Per esporre un'opinione personale in maniera cauta
Enligt min åsikt ...
In my opinion…
Per esporre un'opinione personale
Från min synpunkt sett ...
From my point of view…
Per esporre un'opinione personale
Jag är av den uppfattningen att ...
I am of the opinion that…
Per esporre un'opinione personale
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Per argomentare
Det är min åsikt att ... eftersom ...
It is my belief that… because…
Per esporre un'opinione personale di cui si è sicuri e argomentarla

Parte centrale - Connessioni

Låt oss nu analysera/undersöka ...
Let us now analyze/turn to/examine…
Usato per cambiare soggetto e introdurre un nuovo paragrafo
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
Usato per cambiare soggetto e introdurre un nuovo paragrafo
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
Per aggiungere informazioni rilevanti ad un argomento già sviluppato
Visserligen ... men ...
Admittedly…, but…
Per accogliere una controargomentazione lasciando comunque aperte altre vie interpretative
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
It is true that…, yet the fact remains that…
Per accogliere una controargomentazione lasciando comunque aperte altre vie interpretative
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
Granted, …, nevertheless…
Per accogliere una controargomentazione lasciando comunque aperte altre vie interpretative
Tvärtom ...
On the contrary, …
Per correggere una credenza sbagliata
Å ena sidan ...
On the one hand…
Per introdurre una parte di un argomento
Å andra sidan ...
On the other hand…
Per introdurre l'altro lato di un argomento
Trots ...
In spite of…
Per controargomentare credenze o dati
Trots att ...
Despite the fact that…
Per controargomentare credenze o dati
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
Scientifically/Historically speaking…
Per far riferimento a dati scientifici o eventi storici passati
För övrigt/Förresten ...
Incidentally…
Usato per introdurre un altro punto a supporto della tua analisi
Dessutom ...
Furthermore…
Per introdurre un'analisi analitica di un punto