Russo | Frasario - Scrittura accademica | Parte centrale

Parte centrale - Accordo

Ogólnie mówiąc, zgadzam się z..., ponieważ...
Согласие
Quando si è d'accordo con la tesi sostenuta da qualcun altro
Stanowczo zgadzam się z jednym z nich..., ponieważ...
Кто-либо склонен согласиться с..., потому что...
Quando si è d'accordo con la tesi sostenuta da qualcun altro
Rozumiem jej/jego punkt widzenia.
Я понимаю его/ее точку зрения.
Quando si ritiene valido il punto di vista di qualcuno ma si hanno comunque delle riserve
W pełni się zgadzam z...
Я полностью согласен, что...
Quando si è in totale accordo con una tesi sostenuta da qualcun altro
Zgadzam się całkowicie z opinią, że...
Я всецело поддерживаю мнение, что...
Quando si è in totale accordo con una tesi sostenuta da qualcun altro

Parte centrale - Disaccordo

Ogólnie mówiąc, nie zgadzam się z..., ponieważ...
В ообще говоря, я не согласен с ..., потому что...
Quando si è in disaccordo con la tesi sostenuta da qualcun altro
Stanowczo nie zgadzam się z jednym z ... , ponieważ...
Кто-либо склонен не соглашаться с.., потому что...
Quando si è in disaccordo con la tesi sostenuta da qualcun altro
Rozumiem jego punkt widzenia, ale w żaden sposób nie mogę go poprzeć.
Я понимаю эту точку зрения, но несогласен с ней
Quando si ritiene valido il punto di vista di qualcuno ma non lo si condivide
Stanowczo nie zgadzam się z opinią, że...
Я совершенно не соголасен с...
Quando si è in totale disaccordo con una tesi sostenuta da qualcun altro
Jestem zdecydowanie przeciwny stanowisku, że...
Я совершенно не разделяю идею, что...
Quando si è in totale disaccordo con una tesi sostenuta da qualcun altro

Parte centrale - Paragoni

...i...są podobne/różne w odniesieniu do...
и... подобны/различаются, если обратить внимание на...
Modo informale di evidenziare similitudini specifiche attraverso un paragone
W przeciwieństwie do..., ...pokazuje...
И наоборот, ... показывает...
Per enfatizzare una differenza fra due termini di paragone
...w przeciwieństwie do ... jest / są...
В отличие от...
Per enfatizzare una differenza fra due termini di paragone
...jest podobna do ... w odniesieniu do...
... похоже на ..., если принять во внимание...
Per enfatizzare e spiegare una similitudine fra due termini di paragone
....i...rożnią się pod względem...
... и ... различаются в понимании ...
Per enfatizzare e spiegare una differenza fra due termini di paragone
Pierwszy ..., natomiast drugi ...
Первое...., второе, напротив, ...
Per enfatizzare una differenza fra due termini di paragone
Jednym z głównych podobieństw/Jedną z głównych różnic między...i...jest to, że...
Одно из сходств/различий между ... и ... то, что...
Per evidenziare similitudini specifiche o un paragone fra due termini
Jedną z różnic pomiędzy...i... jest fakt, że...
Одно из различий между ... и ..., однако...
Per evidenziare una differenza fra due termini di paragone, può introdurre ad una lista di differenze

Parte centrale - Opinioni

Powiedziałbym, że...
Я бы предположил, что...
Per esporre un'opinione personale in maniera cauta
Wydaje mi się, że...
Мне кажется, что...
Per esporre un'opinione personale in maniera cauta
Moim zdaniem...
Я считаю, что...
Per esporre un'opinione personale
Z mojego punktu widzenia...
По моему мнению...
Per esporre un'opinione personale
Jestem zdania, że...
Я придерживаюсь мнения, что...
Per esporre un'opinione personale
Uważam, że istnieje kilka powodów. Po pierwsze,... Po drugie...
Я думаю, что существуют различные причины этого. Во-первых..., во-вторых...
Per argomentare
Jestem przekonany/a, że..., ponieważ...
Я полагаю, что...
Per esporre un'opinione personale di cui si è sicuri e argomentarla

Parte centrale - Connessioni

Przeanalizujmy teraz/Powróćmy do/Zbadajmy...
А теперь давайте проанализируем/вернемся к.../рассмотрим...
Usato per cambiare soggetto e introdurre un nuovo paragrafo
Jest teraz jasne, że... . Zwróćmy zatem uwagę na...
Неясно,что... Я прошу вас обратить внимание на...
Usato per cambiare soggetto e introdurre un nuovo paragrafo
Ponadto, istnieje argument przeciw, który nie może zostać zignorowany: ...
Нельзя не заметить, что ...
Per aggiungere informazioni rilevanti ad un argomento già sviluppato
Wprawdzie..., ale...
Согласен.., но...
Per accogliere una controargomentazione lasciando comunque aperte altre vie interpretative
To prawda, że..., ale faktem pozostaje, iż...
Действительно..., и все же ... остается фактом
Per accogliere una controargomentazione lasciando comunque aperte altre vie interpretative
Bezsprzecznie...., aczkolwiek...
Согласен,... , и тем неменее
Per accogliere una controargomentazione lasciando comunque aperte altre vie interpretative
Przeciwnie, ...
Напротив,...
Per correggere una credenza sbagliata
Z jednej strony...
С одной стороны
Per introdurre una parte di un argomento
Z drugiej strony...
С другой стороны...
Per introdurre l'altro lato di un argomento
Pomimo/Wbrew...
Несмотря на
Per controargomentare credenze o dati
Pomimo faktu, że...
Хотя...
Per controargomentare credenze o dati
Naukowo/Historycznie rzecz biorąc...
Говоря научным языком...
Per far riferimento a dati scientifici o eventi storici passati
Nawiasem mówiąc, ...
Между прочим...
Usato per introdurre un altro punto a supporto della tua analisi
Ponadto...
Более того...
Per introdurre un'analisi analitica di un punto