Svedese | Frasario - Scrittura accademica | Parte centrale

Parte centrale - Accordo

Broadly speaking, I agree with… because…
I stort sett håller jag med ... eftersom ...
Quando si è d'accordo con la tesi sostenuta da qualcun altro
One is very much inclined to agree with… because…
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
Quando si è d'accordo con la tesi sostenuta da qualcun altro
I can see his/her point.
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
Quando si ritiene valido il punto di vista di qualcuno ma si hanno comunque delle riserve
I entirely agree that…
Jag håller helt med om att ...
Quando si è in totale accordo con una tesi sostenuta da qualcun altro
I endorse wholeheartedly the opinion that…
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
Quando si è in totale accordo con una tesi sostenuta da qualcun altro

Parte centrale - Disaccordo

Broadly speaking, I disagree with… because…
Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
Quando si è in disaccordo con la tesi sostenuta da qualcun altro
One is very much inclined to disagree with… because…
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
Quando si è in disaccordo con la tesi sostenuta da qualcun altro
I can see his point, but disagree with it entirely.
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
Quando si ritiene valido il punto di vista di qualcuno ma non lo si condivide
I strongly disagree that…
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
Quando si è in totale disaccordo con una tesi sostenuta da qualcun altro
I am firmly opposed to the idea that…
Jag är helt och hållet emot idén att ...
Quando si è in totale disaccordo con una tesi sostenuta da qualcun altro

Parte centrale - Paragoni

…and…are similar/different as regards to…
... och ... är lika/olika när det gäller ...
Modo informale di evidenziare similitudini specifiche attraverso un paragone
In contrast to…, …shows…
I motsats till ..., ... visar ...
Per enfatizzare una differenza fra due termini di paragone
…by contrast with… is/are…
... till skillnad från ... är...
Per enfatizzare una differenza fra due termini di paragone
…is similar to… in respect of…
... liknar ... när det gäller ...
Per enfatizzare e spiegare una similitudine fra due termini di paragone
…and… differ in terms of...
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
Per enfatizzare e spiegare una differenza fra due termini di paragone
The first…, by contrast, the second…
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
Per enfatizzare una differenza fra due termini di paragone
One of the main similarities/differences between… and… is that…
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
Per evidenziare similitudini specifiche o un paragone fra due termini
One difference between… and… is that…, whereas…
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
Per evidenziare una differenza fra due termini di paragone, può introdurre ad una lista di differenze

Parte centrale - Opinioni

I would say that…
Jag skulle säga att ...
Per esporre un'opinione personale in maniera cauta
It seems to me that…
För mig verkar det som att ...
Per esporre un'opinione personale in maniera cauta
In my opinion…
Enligt min åsikt ...
Per esporre un'opinione personale
From my point of view…
Från min synpunkt sett ...
Per esporre un'opinione personale
I am of the opinion that…
Jag är av den uppfattningen att ...
Per esporre un'opinione personale
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
Per argomentare
It is my belief that… because…
Det är min åsikt att ... eftersom ...
Per esporre un'opinione personale di cui si è sicuri e argomentarla

Parte centrale - Connessioni

Let us now analyze/turn to/examine…
Låt oss nu analysera/undersöka ...
Usato per cambiare soggetto e introdurre un nuovo paragrafo
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
Usato per cambiare soggetto e introdurre un nuovo paragrafo
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
Per aggiungere informazioni rilevanti ad un argomento già sviluppato
Admittedly…, but…
Visserligen ... men ...
Per accogliere una controargomentazione lasciando comunque aperte altre vie interpretative
It is true that…, yet the fact remains that…
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
Per accogliere una controargomentazione lasciando comunque aperte altre vie interpretative
Granted, …, nevertheless…
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
Per accogliere una controargomentazione lasciando comunque aperte altre vie interpretative
On the contrary, …
Tvärtom ...
Per correggere una credenza sbagliata
On the one hand…
Å ena sidan ...
Per introdurre una parte di un argomento
On the other hand…
Å andra sidan ...
Per introdurre l'altro lato di un argomento
In spite of…
Trots ...
Per controargomentare credenze o dati
Despite the fact that…
Trots att ...
Per controargomentare credenze o dati
Scientifically/Historically speaking…
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
Per far riferimento a dati scientifici o eventi storici passati
Incidentally…
För övrigt/Förresten ...
Usato per introdurre un altro punto a supporto della tua analisi
Furthermore…
Dessutom ...
Per introdurre un'analisi analitica di un punto