Coreano | Frasario - Scrittura accademica | Grafici, immagini e diagrammi

Grafici, immagini e diagrammi - Descrizione

กราฟนั้นแสดงถึง....การเพิ่มขึ้นอย่างคงที่ แอบดูและเอนราบลงในระดับของ...
그래프에 따르면, ...는 꾸준히 증가하다가, ...에서 정점을 맞으며, ... 의 수준으로 유지되고 있습니다.
Per descrivere un trend in un grafico
ตามในไดอะแกรม ตัวเลขของ...นั้นเพิ่มขึ้นระหว่าง...และ...ก่อนจะตกลงไปในระดับดั้งเดิม
다이아그램에 따르면, ...의 숫자들은 원상태로 돌아오기 전, ...과 ... 사이에 급격히 증가하였습니다.
Per descrivere un trend in un grafico
กราฟแสดงพื้นที่สูงในระดับของ...
그래프는 ... 의 수준으로 유지되는 것을 보여줍니다.
Usato per descrivere la stabilizzazione dei dati
ภายในรูปภาพนั้นประกอบไปด้วย…
이 그림 속에는 ...
Per la descrizione di una figura
ไดอะแกรมนั้นได้อธิบายว่า...มากกว่า...ระหว่าง...และ...
다이아그램을 보시면, ...과 ... 사이에 더 많은 ... 있었음을 알 수 있습니다.
Per descrivere le informazioni contenute in un diagramma

Grafici, immagini e diagrammi - Interpretazione

ไดอะแกรมนี้แสดงถึง...ดังนั้นมันจะแสดงถึง...
이 표는 ..을 보여주며, ... 사실을 알려줍니다.
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
รูปร่างของกราฟนั้นแสดงให้เห็นว่า
이 그래프의 모양은 ... 것을 알려줍니다.
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
มีรูปแบบของกราฟที่แน่นอนแล้วและนี่สามารถแปลความได้ว่า...
이 그래프에는 명확한 패턴이 나타나고 있고, 그 패턴을 통해 우리는 ... 알 수 있습니다.
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
กราฟนี้สามารถใช้ทำนาย...
그러므로 이 그래프를 통해 ... 예측을 해볼 수 있습니다.
Per esporre una previsione basata su un trend
คนๆหนึ่งสามารถแปลความกราฟได้หลายๆทาง อย่างแรกมันแสดงว่า...
이 그래프는 여러가지로 해석 가능 합니다. 우선, ...
Usato quando ci sono molteplici possibilità di interpretazione del grafico

Grafici, immagini e diagrammi - Legenda

ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
...를 나타내는 표
Testo esplicativo del diagramma
ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
...을 보여주는 표
Testo esplicativo del diagramma
ไดอะแกรม...กำลังตรวจสอบ...
...을 관찰한 표
Testo esplicativo del diagramma
ไดอะแกรม...กำลังวาด...
...을 보여주는 표
Testo esplicativo del diagramma