Cinese | Frasario - Scrittura accademica | Grafici, immagini e diagrammi

Grafici, immagini e diagrammi - Descrizione

กราฟนั้นแสดงถึง....การเพิ่มขึ้นอย่างคงที่ แอบดูและเอนราบลงในระดับของ...
该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Per descrivere un trend in un grafico
ตามในไดอะแกรม ตัวเลขของ...นั้นเพิ่มขึ้นระหว่าง...และ...ก่อนจะตกลงไปในระดับดั้งเดิม
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Per descrivere un trend in un grafico
กราฟแสดงพื้นที่สูงในระดับของ...
图表显示在...水平下保持稳定
Usato per descrivere la stabilizzazione dei dati
ภายในรูปภาพนั้นประกอบไปด้วย…
图片中包含...
Per la descrizione di una figura
ไดอะแกรมนั้นได้อธิบายว่า...มากกว่า...ระหว่าง...และ...
该图表显示,...至...期间,...比...多
Per descrivere le informazioni contenute in un diagramma

Grafici, immagini e diagrammi - Interpretazione

ไดอะแกรมนี้แสดงถึง...ดังนั้นมันจะแสดงถึง...
图表表明...,因此得出...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
รูปร่างของกราฟนั้นแสดงให้เห็นว่า
图表的变化表明...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
มีรูปแบบของกราฟที่แน่นอนแล้วและนี่สามารถแปลความได้ว่า...
图中有明确的分布模式,这意味着...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
กราฟนี้สามารถใช้ทำนาย...
因此,该图表可以用来预测...
Per esporre una previsione basata su un trend
คนๆหนึ่งสามารถแปลความกราฟได้หลายๆทาง อย่างแรกมันแสดงว่า...
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Usato quando ci sono molteplici possibilità di interpretazione del grafico

Grafici, immagini e diagrammi - Legenda

ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
数字...代表...
Testo esplicativo del diagramma
ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
数字...表示...
Testo esplicativo del diagramma
ไดอะแกรม...กำลังตรวจสอบ...
示图...表示...
Testo esplicativo del diagramma
ไดอะแกรม...กำลังวาด...
示图...描绘...
Testo esplicativo del diagramma