Nederlandese | Frasario - Scrittura accademica | Grafici, immagini e diagrammi

Grafici, immagini e diagrammi - Descrizione

Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Per descrivere un trend in un grafico
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Per descrivere un trend in un grafico
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Usato per descrivere la stabilizzazione dei dati
Bilden visar ...
De afbeelding bevat ...
Per la descrizione di una figura
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Per descrivere le informazioni contenute in un diagramma

Grafici, immagini e diagrammi - Interpretazione

Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Formen på diagrammet visar på att ...
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Per esporre una previsione basata su un trend
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Usato quando ci sono molteplici possibilità di interpretazione del grafico

Grafici, immagini e diagrammi - Legenda

Figur ... respresenterar ...
Afbeelding ... geeft ... weer.
Testo esplicativo del diagramma
Figur ... visar ...
Afbeelding ... toont ...
Testo esplicativo del diagramma
Diagram ... undersöker ...
Diagram ... onderzoekt ...
Testo esplicativo del diagramma
Diagram ... skildrar ...
Diagram ... beschrijft ...
Testo esplicativo del diagramma