Giapponese | Frasario - Scrittura accademica | Grafici, immagini e diagrammi

Grafici, immagini e diagrammi - Descrizione

Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
このグラフを見てみると、・・・・から規則的に増加し始め・・・・で頂点に達し、・・・・から横ばいになっている。
Per descrivere un trend in un grafico
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
この図表によると、・・・・と・・・・間で・・・・の数字が著しく増加し、またもとの値に戻っている。
Per descrivere un trend in un grafico
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
グラフは・・・・の時点で水平になっている。
Usato per descrivere la stabilizzazione dei dati
Bilden visar ...
画像は・・・・を含んでいる。
Per la descrizione di una figura
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
図表を見ると、・・・・と・・・・間には・・・・より・・・・のほうが多くなっている。
Per descrivere le informazioni contenute in un diagramma

Grafici, immagini e diagrammi - Interpretazione

Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
この図表は・・・・を象徴しており、よって・・・・を表している。
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Formen på diagrammet visar på att ...
このグラフの様子は・・・・ということを示している。
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
グラフにははっきりした傾向があり、それは・・・・という意味にとることができる。
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
このグラフから・・・・ということが予想できる。
Per esporre una previsione basata su un trend
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
このグラフは複数の視点から解説することができる。第一に分かることは・・・・
Usato quando ci sono molteplici possibilità di interpretazione del grafico

Grafici, immagini e diagrammi - Legenda

Figur ... respresenterar ...
図・・・・は・・・・を表しています。
Testo esplicativo del diagramma
Figur ... visar ...
図・・・・は・・・・を表している。
Testo esplicativo del diagramma
Diagram ... undersöker ...
図・・・・は・・・・を説明している。
Testo esplicativo del diagramma
Diagram ... skildrar ...
図・・・・は・・・・を示している。
Testo esplicativo del diagramma