Coreano | Frasario - Scrittura accademica | Grafici, immagini e diagrammi

Grafici, immagini e diagrammi - Descrizione

Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
그래프에 따르면, ...는 꾸준히 증가하다가, ...에서 정점을 맞으며, ... 의 수준으로 유지되고 있습니다.
Per descrivere un trend in un grafico
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
다이아그램에 따르면, ...의 숫자들은 원상태로 돌아오기 전, ...과 ... 사이에 급격히 증가하였습니다.
Per descrivere un trend in un grafico
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
그래프는 ... 의 수준으로 유지되는 것을 보여줍니다.
Usato per descrivere la stabilizzazione dei dati
Bilden visar ...
이 그림 속에는 ...
Per la descrizione di una figura
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
다이아그램을 보시면, ...과 ... 사이에 더 많은 ... 있었음을 알 수 있습니다.
Per descrivere le informazioni contenute in un diagramma

Grafici, immagini e diagrammi - Interpretazione

Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
이 표는 ..을 보여주며, ... 사실을 알려줍니다.
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Formen på diagrammet visar på att ...
이 그래프의 모양은 ... 것을 알려줍니다.
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
이 그래프에는 명확한 패턴이 나타나고 있고, 그 패턴을 통해 우리는 ... 알 수 있습니다.
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
그러므로 이 그래프를 통해 ... 예측을 해볼 수 있습니다.
Per esporre una previsione basata su un trend
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
이 그래프는 여러가지로 해석 가능 합니다. 우선, ...
Usato quando ci sono molteplici possibilità di interpretazione del grafico

Grafici, immagini e diagrammi - Legenda

Figur ... respresenterar ...
...를 나타내는 표
Testo esplicativo del diagramma
Figur ... visar ...
...을 보여주는 표
Testo esplicativo del diagramma
Diagram ... undersöker ...
...을 관찰한 표
Testo esplicativo del diagramma
Diagram ... skildrar ...
...을 보여주는 표
Testo esplicativo del diagramma