Cinese | Frasario - Scrittura accademica | Grafici, immagini e diagrammi

Grafici, immagini e diagrammi - Descrizione

Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Per descrivere un trend in un grafico
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Per descrivere un trend in un grafico
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
图表显示在...水平下保持稳定
Usato per descrivere la stabilizzazione dei dati
Bilden visar ...
图片中包含...
Per la descrizione di una figura
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
该图表显示,...至...期间,...比...多
Per descrivere le informazioni contenute in un diagramma

Grafici, immagini e diagrammi - Interpretazione

Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
图表表明...,因此得出...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Formen på diagrammet visar på att ...
图表的变化表明...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
图中有明确的分布模式,这意味着...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
因此,该图表可以用来预测...
Per esporre una previsione basata su un trend
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Usato quando ci sono molteplici possibilità di interpretazione del grafico

Grafici, immagini e diagrammi - Legenda

Figur ... respresenterar ...
数字...代表...
Testo esplicativo del diagramma
Figur ... visar ...
数字...表示...
Testo esplicativo del diagramma
Diagram ... undersöker ...
示图...表示...
Testo esplicativo del diagramma
Diagram ... skildrar ...
示图...描绘...
Testo esplicativo del diagramma