Russo | Frasario - Scrittura accademica | Grafici, immagini e diagrammi

Grafici, immagini e diagrammi - Descrizione

Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
График показывает, что ... начал подъем равномерно, на... наблюдается спад, и вновь подъем на уровне...
Per descrivere un trend in un grafico
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Согласно диаграмме, количество ... резко возрастало между ... и ... перед тем, как вновь упасть до своего обычного уровня.
Per descrivere un trend in un grafico
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Графики изображают прямую на уровне...
Usato per descrivere la stabilizzazione dei dati
Rysunek zawiera...
На рисунке мы можем увидеть...
Per la descrizione di una figura
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Диаграмма иллюстрирует, что между ... и ... было больше...
Per descrivere le informazioni contenute in un diagramma

Grafici, immagini e diagrammi - Interpretazione

Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
На этой диаграмме изображено..., более того, она иллюстрирует...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Z kształtu wykresu wynika, że...
Форма графика показывает, что...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Существует определенный шаблон подобных графиков, и можно понимать это как...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Таким образом график может быть использован для предсказания...
Per esporre una previsione basata su un trend
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Возможны различные интерпретации этого графика. Во-первых, он отображает...
Usato quando ci sono molteplici possibilità di interpretazione del grafico

Grafici, immagini e diagrammi - Legenda

Rysunek... przedstawia...
... обозначает
Testo esplicativo del diagramma
Rysunek... pokazuje...
... обозначает
Testo esplicativo del diagramma
Diagram...bada...
Диаграмма... рассматривает...
Testo esplicativo del diagramma
Diagram... zobrazowuje...
Диаграмма... изображает...
Testo esplicativo del diagramma