Inglese | Frasario - Scrittura accademica | Grafici, immagini e diagrammi

Grafici, immagini e diagrammi - Descrizione

Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
Per descrivere un trend in un grafico
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Per descrivere un trend in un grafico
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
The graphs show a plateau at the level of…
Usato per descrivere la stabilizzazione dei dati
Rysunek zawiera...
Within the picture is contained…
Per la descrizione di una figura
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Per descrivere le informazioni contenute in un diagramma

Grafici, immagini e diagrammi - Interpretazione

Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
This diagram represents…and therefore shows that…
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Z kształtu wykresu wynika, że...
The shape of the graph demonstrates that…
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
The graph can thus be used to predict…
Per esporre una previsione basata su un trend
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Usato quando ci sono molteplici possibilità di interpretazione del grafico

Grafici, immagini e diagrammi - Legenda

Rysunek... przedstawia...
Figure…representing…
Testo esplicativo del diagramma
Rysunek... pokazuje...
Figure…showing…
Testo esplicativo del diagramma
Diagram...bada...
Diagram…examining…
Testo esplicativo del diagramma
Diagram... zobrazowuje...
Diagram…depicting…
Testo esplicativo del diagramma