Cinese | Frasario - Scrittura accademica | Grafici, immagini e diagrammi

Grafici, immagini e diagrammi - Descrizione

Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Per descrivere un trend in un grafico
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Per descrivere un trend in un grafico
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
图表显示在...水平下保持稳定
Usato per descrivere la stabilizzazione dei dati
Rysunek zawiera...
图片中包含...
Per la descrizione di una figura
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
该图表显示,...至...期间,...比...多
Per descrivere le informazioni contenute in un diagramma

Grafici, immagini e diagrammi - Interpretazione

Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
图表表明...,因此得出...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Z kształtu wykresu wynika, że...
图表的变化表明...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
图中有明确的分布模式,这意味着...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
因此,该图表可以用来预测...
Per esporre una previsione basata su un trend
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Usato quando ci sono molteplici possibilità di interpretazione del grafico

Grafici, immagini e diagrammi - Legenda

Rysunek... przedstawia...
数字...代表...
Testo esplicativo del diagramma
Rysunek... pokazuje...
数字...表示...
Testo esplicativo del diagramma
Diagram...bada...
示图...表示...
Testo esplicativo del diagramma
Diagram... zobrazowuje...
示图...描绘...
Testo esplicativo del diagramma