Tedesco | Frasario - Scrittura accademica | Grafici, immagini e diagrammi

Grafici, immagini e diagrammi - Descrizione

De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Die Grafik zeigt, dass ... zunächst beständig anstieg, dann bei ... den Höchststand erreichte, und anschließend auf einen Stand von ... abflachte.
Per descrivere un trend in un grafico
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Laut diesem Diagramm ist die Anzahl von ... zwischen ... und ... stark angestiegen und anschließend wieder auf das ursprüngliche Niveau von ... gefallen.
Per descrivere un trend in un grafico
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Die Grafik zeigt eine Stabilisierung auf einem Level von...
Usato per descrivere la stabilizzazione dei dati
De afbeelding bevat ...
Im Bild ist ... enthalten...
Per la descrizione di una figura
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Das Diagramm schildert, dass es zwischen ... und ... mehr ... als ... gab...
Per descrivere le informazioni contenute in un diagramma

Grafici, immagini e diagrammi - Interpretazione

Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Dieses Diagramm stellt ... dar und zeigt demzufolge, dass...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Die Form der Grafik veranschaulicht, dass...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Die Grafik weist ein klares Muster auf, welches in der Art gedeutet werden kann, dass...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Die Grafik kann demnach verwendet werden, um ... zu prognostizieren...
Per esporre una previsione basata su un trend
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Es ist möglich, die Grafik auf unterschiedliche Weise zu interpretieren. Erstens wird ersichtlich, dass...
Usato quando ci sono molteplici possibilità di interpretazione del grafico

Grafici, immagini e diagrammi - Legenda

Afbeelding ... geeft ... weer.
Abbildung ... stellt ... dar.
Testo esplicativo del diagramma
Afbeelding ... toont ...
Abbildung ... zeigt ...
Testo esplicativo del diagramma
Diagram ... onderzoekt ...
Diagramm ... untersucht...
Testo esplicativo del diagramma
Diagram ... beschrijft ...
Diagramm ... beschreibt...
Testo esplicativo del diagramma