Svedese | Frasario - Scrittura accademica | Grafici, immagini e diagrammi

Grafici, immagini e diagrammi - Descrizione

The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Per descrivere un trend in un grafico
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Per descrivere un trend in un grafico
The graphs show a plateau at the level of…
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Usato per descrivere la stabilizzazione dei dati
Within the picture is contained…
Bilden visar ...
Per la descrizione di una figura
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Per descrivere le informazioni contenute in un diagramma

Grafici, immagini e diagrammi - Interpretazione

This diagram represents…and therefore shows that…
Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
The shape of the graph demonstrates that…
Formen på diagrammet visar på att ...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
The graph can thus be used to predict…
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Per esporre una previsione basata su un trend
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Usato quando ci sono molteplici possibilità di interpretazione del grafico

Grafici, immagini e diagrammi - Legenda

Figure…representing…
Figur ... respresenterar ...
Testo esplicativo del diagramma
Figure…showing…
Figur ... visar ...
Testo esplicativo del diagramma
Diagram…examining…
Diagram ... undersöker ...
Testo esplicativo del diagramma
Diagram…depicting…
Diagram ... skildrar ...
Testo esplicativo del diagramma