Ceco | Frasario - Scrittura accademica | Grafici, immagini e diagrammi

Grafici, immagini e diagrammi - Descrizione

The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
Per descrivere un trend in un grafico
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
Per descrivere un trend in un grafico
The graphs show a plateau at the level of…
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
Usato per descrivere la stabilizzazione dei dati
Within the picture is contained…
V obrázku je obsažen(a)...
Per la descrizione di una figura
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
Per descrivere le informazioni contenute in un diagramma

Grafici, immagini e diagrammi - Interpretazione

This diagram represents…and therefore shows that…
Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
The shape of the graph demonstrates that…
Tvar grafu ukazuje, že...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
The graph can thus be used to predict…
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
Per esporre una previsione basata su un trend
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Usato quando ci sono molteplici possibilità di interpretazione del grafico

Grafici, immagini e diagrammi - Legenda

Figure…representing…
Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Testo esplicativo del diagramma
Figure…showing…
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Testo esplicativo del diagramma
Diagram…examining…
Diagram... zkoumá...
Testo esplicativo del diagramma
Diagram…depicting…
Diagram... znázorňuje
Testo esplicativo del diagramma