Polacco | Frasario - Scrittura accademica | Grafici, immagini e diagrammi

Grafici, immagini e diagrammi - Descrizione

Η γραφική παράσταση δείχνει ότι... ξεκίνησε την άνοδο του σταθερά, με κορύφωση... και στη συνέχεια διατηρήθηκε στο επίπεδο...
Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Per descrivere un trend in un grafico
Σύμφωνα με το διάγραμμα, ο αριθμός των... αυξήθηκε σημαντικά μεταξύ... και..., προτού πέσει και πάλι στο αρχικό του επίπεδο.
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Per descrivere un trend in un grafico
Η γραφική παράσταση δείχνει μια σταθεροποίηση στο επίπεδο...
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Usato per descrivere la stabilizzazione dei dati
Στην εικόνα αυτή περιλαμβάνεται...
Rysunek zawiera...
Per la descrizione di una figura
Το διάγραμμα απεικονίζει ότι υπήρχαν μεταξύ... και... περισσότερα... από...
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Per descrivere le informazioni contenute in un diagramma

Grafici, immagini e diagrammi - Interpretazione

Αυτό το διάγραμμα αντιπροσωπεύει... και ως εκ τούτου δείχνει ότι...
Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Το σχήμα της γραφικής παράστασης υποδεικνύει ότι...
Z kształtu wykresu wynika, że...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Η γραφική παράσταση δείχνει ένα σαφώς καθορισμένο μοτίβο και από αυτό μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Έτσι, με τη βοήθεια της γραφικής παράστασης μπορούμε να προβλέψουμε...
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Per esporre una previsione basata su un trend
Η γραφική παράσταση μπορεί να ερμηνευθεί με πολλούς τρόπους. Πρώτον, είναι προφανές ότι...
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Usato quando ci sono molteplici possibilità di interpretazione del grafico

Grafici, immagini e diagrammi - Legenda

Το σχήμα... αντιπροσωπεύει...
Rysunek... przedstawia...
Testo esplicativo del diagramma
Το σχήμα... δείχνει...
Rysunek... pokazuje...
Testo esplicativo del diagramma
Το διάγραμμα... διερευνά...
Diagram...bada...
Testo esplicativo del diagramma
Το διάγραμμα... αντιπροσωπεύει...
Diagram... zobrazowuje...
Testo esplicativo del diagramma