Svedese | Frasario - Scrittura accademica | Grafici, immagini e diagrammi

Grafici, immagini e diagrammi - Descrizione

Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Per descrivere un trend in un grafico
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Per descrivere un trend in un grafico
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Usato per descrivere la stabilizzazione dei dati
Tässä kuvassa näkyy...
Bilden visar ...
Per la descrizione di una figura
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Per descrivere le informazioni contenute in un diagramma

Grafici, immagini e diagrammi - Interpretazione

Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Kuvaajan muoto näyttää, että...
Formen på diagrammet visar på att ...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Kuvaaja voi siten ennustaa...
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Per esporre una previsione basata su un trend
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Usato quando ci sono molteplici possibilità di interpretazione del grafico

Grafici, immagini e diagrammi - Legenda

Kaavio ... edustaa...
Figur ... respresenterar ...
Testo esplicativo del diagramma
Kuva ... näyttää...
Figur ... visar ...
Testo esplicativo del diagramma
Kaavio ... tarkastelee...
Diagram ... undersöker ...
Testo esplicativo del diagramma
Kaavio ... esittää...
Diagram ... skildrar ...
Testo esplicativo del diagramma