Svedese | Frasario - Scrittura accademica | Grafici, immagini e diagrammi

Grafici, immagini e diagrammi - Descrizione

该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Per descrivere un trend in un grafico
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Per descrivere un trend in un grafico
图表显示在...水平下保持稳定
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Usato per descrivere la stabilizzazione dei dati
图片中包含...
Bilden visar ...
Per la descrizione di una figura
该图表显示,...至...期间,...比...多
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Per descrivere le informazioni contenute in un diagramma

Grafici, immagini e diagrammi - Interpretazione

图表表明...,因此得出...
Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
图表的变化表明...
Formen på diagrammet visar på att ...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
图中有明确的分布模式,这意味着...
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
因此,该图表可以用来预测...
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Per esporre una previsione basata su un trend
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Usato quando ci sono molteplici possibilità di interpretazione del grafico

Grafici, immagini e diagrammi - Legenda

数字...代表...
Figur ... respresenterar ...
Testo esplicativo del diagramma
数字...表示...
Figur ... visar ...
Testo esplicativo del diagramma
示图...表示...
Diagram ... undersöker ...
Testo esplicativo del diagramma
示图...描绘...
Diagram ... skildrar ...
Testo esplicativo del diagramma