Svedese | Frasario - Scrittura accademica | Grafici, immagini e diagrammi

Grafici, immagini e diagrammi - Descrizione

Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Per descrivere un trend in un grafico
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Per descrivere un trend in un grafico
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Usato per descrivere la stabilizzazione dei dati
V obrázku je obsažen(a)...
Bilden visar ...
Per la descrizione di una figura
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Per descrivere le informazioni contenute in un diagramma

Grafici, immagini e diagrammi - Interpretazione

Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Tvar grafu ukazuje, že...
Formen på diagrammet visar på att ...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Per esporre una previsione basata su un trend
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Usato quando ci sono molteplici possibilità di interpretazione del grafico

Grafici, immagini e diagrammi - Legenda

Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Figur ... respresenterar ...
Testo esplicativo del diagramma
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Figur ... visar ...
Testo esplicativo del diagramma
Diagram... zkoumá...
Diagram ... undersöker ...
Testo esplicativo del diagramma
Diagram... znázorňuje
Diagram ... skildrar ...
Testo esplicativo del diagramma