Inglese | Frasario - Scrittura accademica | Grafici, immagini e diagrammi

Grafici, immagini e diagrammi - Descrizione

Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
Per descrivere un trend in un grafico
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Per descrivere un trend in un grafico
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
The graphs show a plateau at the level of…
Usato per descrivere la stabilizzazione dei dati
V obrázku je obsažen(a)...
Within the picture is contained…
Per la descrizione di una figura
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Per descrivere le informazioni contenute in un diagramma

Grafici, immagini e diagrammi - Interpretazione

Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
This diagram represents…and therefore shows that…
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Tvar grafu ukazuje, že...
The shape of the graph demonstrates that…
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
The graph can thus be used to predict…
Per esporre una previsione basata su un trend
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Usato quando ci sono molteplici possibilità di interpretazione del grafico

Grafici, immagini e diagrammi - Legenda

Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Figure…representing…
Testo esplicativo del diagramma
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Figure…showing…
Testo esplicativo del diagramma
Diagram... zkoumá...
Diagram…examining…
Testo esplicativo del diagramma
Diagram... znázorňuje
Diagram…depicting…
Testo esplicativo del diagramma